วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โลโก้ ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก


คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก(EACC) เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East Asia Academic Cooperation Council - EACC) ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัล
ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับรางวัล ดังนี้
 1. เงินรางวัล 30,000 บาท
 2. ประกาศเกียรติบัตรจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
 3. ค่าเดินทางกรณีที่ผู้ชนะการประกวดมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด
หลักเกณฑ์ในการประกวด
 1. ตราสัญลักษณ์ต้องสะท้อนถึงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในประเทศอาเซียนบวก 3 หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 2. ต้องมีอักษรย่อภาษาอังกฤษของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (EACC) ปรากฏในตราสัญลักษณ์
 3. ต้องมีสีของตราสัญลักษณ์อาเซียน 4 สี ได้แก่ แดง น้ําเงิน เหลือง ขาว ปรากฏในตราสัญลักษณ์
 4. เป็นผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
 5. ต้องเป็นผลงานที่จัดทําขึ้นเองไม่ลอกผลงานของผู้ใด ไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เคยเผยแพร่ หรือไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนําไปใช้งานได้จริง
 7. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนไม่ว่าในกรณีใด
 8. คณะกรรมการคัดสรรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกจะคัดเลือก ผลงานจํานวน 10 ชิ้น เสนอให้คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกพิจารณาโดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การส่งผลงาน
 1. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3ชิ้น
 2. ส่งผลงานในรูปแบบพิมพ์สีและขาวดําขนาด A4 อย่างละ 1 ชุด
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) และ PDF หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สี โหมดCMYK พร้อมบันทึกใส่ CD จํานวน 1 แผ่น
 4. ส่งพร้อมแบบฟอร์มการสมัครจํานวน 1 ชุดต่อ 1 ผลงาน
 5. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตัวเองที่สํานักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ห้อง 210 อาคารจามจุรี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หรือส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ EACC) โดยส่งมาที่ สํานักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เลขที่ 210 อาคารจามจุรี 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
คัดเลือกผลงานรอบแรกโดยคณะกรรมการคัดสรร กรกฎาคม 2556
เสนอผลงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกเพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย สิงหาคม 2556
ประกาศผลผู้ชนะการประกวด 10 กันยายน 2556ในเวบไซต์ www.aunsec.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สํานักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-AUN)
โทร. 02-2153640/ 2153642 ต่อ 106,
E-mail: aun.naparat@gmail.com
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/
Total Prize Money: 
30,000Baht
Date of winner announcement: 
Tue, 2013-09-10 (All day)
Deadline: 
Wed, 2013-04-03 10:00 to Wed, 2013-07-10 16:00

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

การเรียนการสอน วันที่ 24-25 เมษายน 2556

24 เมษายน 2556

* มีการบรรยายพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอธิบายการใช้งาน wordpessthai ในแต่ละขั้นตอนตามที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง แล้วนำมาให้อาจารย์ตรวจสอบว่า
นักศึกษาแต่ละคนมีความเอาใจใส่พัฒนาหรือความเข้าใจในการใช้งานดปรแกรมไปได้มากน้อยเพียงใด    
 ( คำศัพท์ พื้นฐานของการใช้โปรแกรม )
(apache) = ฐานข้อมูลหลักของserver      (root) = พื้นที่กลางในการจัดเก็บมูล   
(PHPM admin) = ผู้ประสานงานไปยังส่วนต่างๆของ server (index) = sclip ที่ใช้เขียนข้อมูล
(style) = กำกับการออกแบบสีสันลวดลายต่างๆที่ใช้ใน server (body) = โครงสร้าง
(magine) = ส่วนต่าง (repect) = แนวหลักหรือแกนตำแหน่ง  

25 เมษายน 2556
* สร้างโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกอย่างน้อยคนละ 3 รูปแบบ แล้วให้เลือกโลโก้ที่ออกแบบดีที่สุดมา 1 ตัวอยางพร้อมอธิบายขั้นตอนแนวคิดและหลักการความหมายให้ชัดเจน


วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนวันที่ 17-18 เมษายน 2556

17 เมษายน 2556
 * มีการเรียนการสอนตรงตามเวลาเรียนตามปกติ มีการให้นักศึกษาทดลองใช้ดปรแกรมต่างๆ เช่น dropbox wordpress เพื่อให้เตรียมพร้อมในการสอบปฎิบัติปลายภาค และฝึกใช้งานให้ร่วมกับเนื้อหาของรายวิชา ในเวลาต่อมาให้นักศึกษาปฏิบัติการใช้งาน google site เป็นลำดับขั้นตอนตามกระบวนการสอนภายหลังจากการเปิดใช้งานgoogle siteอาจารย์ผู้สอนให้นักศักษากรอกิlinkของgoogle site อย่างถูกต้องครบท้วน ช่วงท้ายของการเรียนมีการนัดหมายการสอบกลางในวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. (ย้ำว่าให้มาตรงตามเวลานัดหมาย)

18 เมษายน 2556
 * มีการสอบปฏิบัติตามคำสั่งออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้มีการแชร์มาให้ผู้เรียนโดยกำหนดจุดประสงค์และโจร์ทอย่างชัดเจน และกำหนดเวลาการสอบให้ตรงตามคำสั่ง และในเวลาต่อมาได้ทำการสอบภาคทฤษฎีต่อโดยกำหนดการสอบของคะแนนสอบให้นำมาหาร2แล้วแจ้งคะแนนมาที่อาจารย์ผู้สอน สำหรับผู้ที่ทำการสอบเสร็จสามารถมีเวลาให้พักเป็นเวลา 10 นาทีและกลับสุ่การเรียนการสอน เมื่อเริ่มมีการเรียนสอนอาจารย์ผู้สอนได้มีการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง ตามหลักgrammar หรือ ไวยกรย์ ให้ถูกต้องเพื่อสะดวกในการใช้กับงานวิจัยที่มีการเรียนการสอนในเนื้อหาของรายวิชา การใช้โปรแกรมตรวจสอบไวยกรย์เช่น Ginger ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้การทำงานแบบประมวณผลต่างๆของการใช้ grammar ของภาษาอังกฤษให้มีประโยคสมบูรณ์และถูกต้อง

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนวันที่ 4 เมษายน 2556

วันที่ 4 (ช่วงเช้าชดเชย วันที่ 3)

กำหนดการสอบล่วงหน้า ของการสอบกลางภาค คือ วันที่ 17 เมษายน 2556 และได้มีการชี้แจ้งการใช้ google calendar ดังนี้

-  ค้นหาเหตุการณ์ในปฎิทินได้ ตามเรากำหนดไว้ในตารางอย่างถูกต้อง


- share คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่เรามีอยู่ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลของเราได้ผ่านการอนุญาติทางออนไลน์


- collapse all คือ การย่อข้อมูลให้กระชับและชัดเจนขึ้น


- agenda คือ กำหนดการต่างๆในปฎิทิน


- expand all คือ การขยายข้อมูลเพื่อให้คนอื่นและตรวจสอบว่ามีผู้ใดเข้ามารับชม


วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 27 มีนาคม 2556 (ช่วงเช้า ชดเชย)
- ทำแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ วิชา ARTI3319 

- ช่วงบ่ายมีการปฐมนิเทศในรายวิชาและเริ่มมีการเรียนการสอนเบื้องต้น โดยมีการทำกิจกรรมทางสื่อ   ออนไลน์ คือการสมัครใช้ สื่อ ออนไลน์ Googlemail (Gmail) , Blogspot เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนเป็นหลักฐานในช่องทางการติดต่อ URL เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้เรียน

วันที่ 28 มีนาคม 2556 (ช่วงเช้า ชดเชย)
- ทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นในรายวิชา ARTI3319 และแจ้งคะแนนที่ได้รับจากการทำแบบทดสอบ ให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ทราบเพื่อเป็นคะแนนเก็บในรายจุดประสงค์ Pretest 2.5คะแนน
- มีการอบรมแนะนำการใช้โปรแกรม Camtasia studio 6 เพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือเสริมในสื่อการเรียนการสอน
-  อาจารย์ผุ้สอนได้แชร์หรือส่งเอกสาร ออนไลน์ ให้แก่ผู้เรียน ผ่านทางGoogle drive ประกอบด้วยแบบประเมินวัดผลการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนทราบ
- อธิบายประโยชน์และสาระสำคัญของ Google ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน ว่าสามารถใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนในด้านใดได้บ้าง